FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अधारभुत तहको नगर स्वयंसेबक शिक्षक पदको लिखित परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धि सूचना ।

बिषय : ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

बिषय:अगामी ०८०/०८१ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तथा ०८१/८२ र ०८२/८३ को मध्यमकालिन खर्च पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा।

बिषय :जग्गा पहिचान सम्बन्धि ७( सात ) दिने सूचना ।

Pages