FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्जन्हा नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७९/८० 09/11/2023 - 12:15 PDF icon कर्जन्हा नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको फोहरमैला तथा सरसफाई व्यबस्थापन कार्यविधि ७९/८० 09/11/2023 - 11:51 PDF icon कर्जन्हा नगरपालिकाको फोहरमैला तथा सरसफाई व्यबस्थापन कार्यविधि.pdf
स्थानिय राजपत्र सम्बन्धी कार्यबिधि । ७९/८० 08/19/2023 - 19:49 PDF icon स्थानिय राजपत्र सम्बन्धी कार्यबिधि २०७९.pdf
कर्जन्हा नगरपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका २०८० ७९/८० 08/14/2023 - 20:58 PDF icon कर्जन्हा नगरपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका २०८०.pdf
कर्जन्हा नगरपालिका योजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षाण कार्यबिधि २०८० ७९/८० 08/14/2023 - 20:57 PDF icon कर्जन्हा नगरपालिका योजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षाण कार्यबिधि २०८०.pdf
घर जग्गा वहाल कर संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि २०८० ७९/८० 08/14/2023 - 20:56 PDF icon घर जग्गा वहाल कर स_कलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि २०८०.pdf
निजि जग्गा ढुङ्गा बालुवा माटो उत्खन्न सँकलन र ढुवानी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०८० ७९/८० 08/14/2023 - 20:55 PDF icon निजि जग्गा ढुङ्गा बालुवा माटो उत्खन्न र ढुवानी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०८०.pdf
नदी जन्य पदार्थ उत्खन्न संकलन र बिक्रि बितरण सम्बन्धी कार्यबिधि २०८० ७९/८० 08/14/2023 - 20:52 PDF icon नदी जन्य पदार्थ उत्खन्न संकलन र बिक्रि बितरण सम्बन्धी कार्यबिधि २०८०.pdf
सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड २०८० ७९/८० 08/14/2023 - 20:48 PDF icon सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड २०८०.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको स्थानिय राजस्व परामर्श समिको कार्य सञ्चालन कर्यबिधि २०८० ७९/८० 08/14/2023 - 20:48 PDF icon कर्जन्हा नगरपालिकाको स्थानिय राजस्व परामर्श समिको कार्य सञ्चालन कर्यबिधि २०८०.pdf

Pages