नगर परिषदको निर्णय

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे अा.ब.२०७७÷२०७८ काे विभिन्न निर्णयहरू

दस्तावेज: 

=

कर्जन्हा नगरपालिकाको विनियोज ऐन आ.ब. २०७७÷०७८

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब. २०७७÷०७८ को निर्णयहरु

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाको अर्थिक ऐन २०७७÷०७८

दस्तावेज: 

Pages