७७/७८

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब.२०७७।०७८ को आय व्यय

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकामा शाखा प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई कार्य गर्न दिइएको अख्तियारी पत्र

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब.२०७७।०७८ को नगरसभाको निर्णय

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब.२०७७।०७८ को योजना कार्यक्रम

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब.२०७७।०७८ को रेडबुक

दस्तावेज: 

Pages